Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może ubiegać się o pomoc prawną w przypadku, gdy ich osobiste dobra są naruszane przez działania innych osób. Zabezpieczenia można dokonać w obszarze prawa cywilnego oraz karnego.

Definicja dóbr osobistych oraz ochrona na gruncie prawa cywilnego

Na początku warto pochylić się samemu terminowi dóbr osobistych. Artykuł 23 kodeksu cywilnego mówi, że „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji , nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Gdy dojdzie do sytuacji, w której dobra osobiste zostaną naruszone zgodnie z prawem cywilnym należy napomnieć osobę o zaprzestaniu wykonywania swoich czynów. Można także dopilnować, by osoba naprawiła skutki swych działań, za pośrednictwem określonych czynów lub ma prawo dopominać się o zadośćuczynienie pieniężne oraz przekazać te fundusze na określony cel społeczny. Może zdarzyć się sytuacja, że dobra osobiste nie zostaną naruszone zgodnie z prawem cywilnym, gdy wystąpi mała przykrość, tak zwana małej wagi. Ocena tego naruszenia nie jest dokonywana indywidualnie, zależy ona od oceny społecznej. Warto dodać, że każda ludzka intymność objęta jest ochroną prawną.

Jak zabezpieczyć swoje dobra osobiste?

Ochrona na gruncie prawa karnego

Zgodnie z prawem karnym dotyczącym odpowiedzialności za zniesławienie, osoba, która dokonała tego czynu podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności (Artykuł 212 kodeksu karnego). Jeżeli działania zniesławiające odbywają się za pomocą środków masowego komunikowania to osoba zostaje objęta obowiązkiem grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu (Paragraf 2). Sąd może dodatkowo obciążyć kosztami osobę, która dopuściła się tych czynów na rzecz poszkodowanego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny cel społeczny (Paragraf 3). Ściganie osoby, która dokonała zniesławienia ma miejsce na wniosek osoby prywatnej.